Plecy

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

31. 10. 1944 r.

Inspektor szkolny w Mińsku Mazowieckim upoważnia p. Mieczysława Ługowskiego przy współudziale p. Suleckiego Edwarda i p. Piotra Pobożego do zorganizowania Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej w Mińsku Mazowieckim.

13. 12. 1944 r.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego wyraża zgodę na otwarcie Prywatnego Gimnazjum Mechanicznego w Mińsku Mazowieckim pismem przesłanym na ręce pana Mieczysława Ługowskiego.

Grudzień 1944 r.

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Prywatnym Gimnazjum Mechanicznym w Mińsku Mazowieckim przy ulicy. Nadrzecznej. Pierwszym dyrektorem został mgr inż. Mieczysław Ługowski, kierownikiem warsztatów pan Edward Szulecki, instruktorem nauki zawodu pan Piotr Poboży.

01. 09. 1945 r.

Szkoła przenosi się do nowego budynku przy ul. Siennickiej 33.

1947 r.

Szkołę upaństwowiono – szkoła nosi nazwę Państwowe Gimnazjum Mechaniczne.

1948 r.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego przekazuje szkołę Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.

1950 r.

Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego przekształca Państwowe Liceum I stopnia w dwuletnią Państwową Zasadniczą Szkołę Metalową.

1951 r.

Nadzór nad szkołą przejmuje Ministerstwo Oświaty i wraz z Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. (Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego zostaje rozwiązany. )

01. 09. 1952 r.

Na dyrektora Zasadniczej Szkoły Metalowej został powołany pan Kazimierz Raczek.

01. 11. 1953 r.

Na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Metalowej został powołany pan Wacław Kamiński.

1952/53 r.

Praktyczną naukę zawodu przejęła częściowo Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim.

1954/55 r.

Urządzono warsztaty szkolne w Zakładach Naprawczych Taboru kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Kierownikiem warsztatów szkolnych został pan Waldemar Marchlewski.

1956/57 r.

Szkoła przenosi się do pomieszczeń w budynku przy ul. Budowlanej, obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

01. 09. 1957 r.

Na dyrektora Szkoły zostaje ponownie powołany mgr inż. Mieczysław Ługowski.

01. 09. 1957 r.

Dyrektor organizuje Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących.

1958 r.

Nazwa szkoły dziennej zostaje zmieniona na: Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna (wprowadzono nowy kierunek elektryczny).

1959 r.

Zorganizowana zastała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Na z-cę dyrektora został powołany pan Aleksander Grasiak.

1962/63 r.

Obok Szkoły Zasadniczej powołano nowy typ szkoły Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności Konstrukcje Stalowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową “ZNTK” – resortu komunikacji.

Kwiecień 1963 r.

Dyrektorem Szkoły mianowany został inż. Tadeusz Poduszczak a jego zastępcą inż. Jan Frelak.

1964/65 r.

W Technikum Mechanicznym dochodzi nowa specjalność – elektromechanik.

01. 09. 1965 r.

W związku, z przybywaniem nowych specjalność zmieniono nazwę szkoły. Od tej pory nosi ona miano Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marcelego Nowotki. Unowocześnienie bazy dydaktycznej – powstają nowe klaso-pracownie i pracownie przedmiotów.

01. 04. 1966 r.

Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim.

01. 09. 1967 r.

Na stanowisko zastępcy dyrektora zostaje powołana mgr Maria Strupiechowska.

21. 06. 1969 r.

Następuje akt wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kompleksu budynków szkolnych.

1970/71 r.  

Szkoła wzbogaca się o nowy kierunek – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

01. 09. 1972 r.

Szkoła otrzymała własny budynek przy ul. Świerczewskiego 79a – dzisiaj Sosnkowskiego 43. W tym samym roku szkolnym powstaje czteroletnie Liceum Zawodowe. Szkoła liczy 52 oddziały, uczy się około 2 tysięcy uczniów. Dyrektorem Zespołu jest inż. Tadeusz Poduszczak a zastępcami są mgr inż. Jan Frelak, mgr Władysław Kowalczyk.

20. 02. 1973 r.

Egzekutywa Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR powołuje dwu letnie Technikum dla Przodujących Robotników. (Taką formą dokształcania robotników działaczy związkowo – partyjnych kontynuowano do l 982roku).

1972/73 r.

Szkoła wzbogaca się o nowy obiekt – internat na około 200 uczniów.

16. 04. 1973 r.

Na dyrektora szkoły został powołany inż. Marian Kielak zastępcami są: mgr inż. Jan Frelak, mgr Zdzisław Mazanka, mgr Jerzy Karwowski (pełni tę funkcję przez kilka miesięcy), zaś po jego odejściu zostaje pani mgr Jadwiga Sylwestrzuk-Jasińska.

1974/75 r.

Rozpoczęto budowę kompleksu sportowego.

01. 09. 1975 r.

Zastępcą dyrektora na miejsce mgr Jadwigi Jasińskiej zostaje mgr Danuta Kryskowa.

Kwiecień 1975 r.

Oddanie Izby Pamięci Narodowej z okazji obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej07. 1977 r.

Na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zostaje (powołany mgr inż. Henryk Skibniewski, jego zastępcami są: mgr inż.,. Zdzisław Mazanka, mgr Danuta Kryskowa, mgr inż. Jan Frelak.

1977 r.

Powstaje Szkolny Klub Sportowy” MECHANIK “.

1977/78 r.

Unowocześnienie bazy dydaktycznej – powstają nowe klaso-pracownie i pracownie przedmiotów zawodowych.

01. 09. 1978 r.

Zastępcą dyrektora na miejsce mgr Danuty Kryskowej zostaje mgr Ludwik Wiatrak.

1978/79 r.

Dyrektor szkoły mgr inż. Henryk Skibniewski nawiązuje współpracę z Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie – uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu, uczniowie Technikum Samochodowego miesięczne praktyki zawodowe. Zakład FSO w zamian umożliwia nabycie przez szkołę samochodów do nauki jazdy.

1979 r.

Z inicjatywy dyrektora mgr inż. Henryka Skibniewskiego rozpoczęto budowę boksów garażowych jako początek warsztatów szkolnych. Niestety firma budowlana działająca przy K.O. w Siedlcach nie wywiązała się ze swoich obowiązków. Budowę warsztatów podjęto i zakończono w latach 1983-87.

01. 09. 1982 r.

Powołano 3-letnie Technikum Mechaniczne po ZSZ. 1983r.

Przeprowadzono generalny remont obiektów sportowych – nawierzchni boisk, trybun, dróg wokół szkoły przy pomocy Przedsiębiorstwa Betonów i Prefabrykatów i osobistego zaangażowania dyrektora mgr inż. Stanisława Mirosza. Dzięki dobrej współpracy wicedyrektora Zdzisława Mazanki z dyrektorem Waleckim z Rejonu Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim – położono dywanik asfaltowy na boisku szkolnym i drogach komunikacyjnych.

04. 12. 1984 r.

Obchodziliśmy 40 – lecie Szkoły – I Zjazd Absolwentów.

01. 09. 1986 r.

Na dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Zdzisław Mazanka jego zastępcami zostają: mgr Jadwiga Tarczyńska, mgr Stanisław Pakuła, mgr Ludwik Wiatrak. Powołano pana mgr Jana Jaraczewskiego na stanowisko kierownika Warsztatów Szkolnych. Zadaniem głównym kierownika było zakończenie budowy i wyposażenie stanowisk pracy do nauki zawodu. Powołano panią mgr Małgorzatę Belkiewicz na stanowisko kierownika internatu.

1986/87 r.

Z inicjatywy dyrektora mgr Zdzisława Mazanki rozpoczyna się komputeryzacja szkoły. Intensyfikuje się budowa warsztatów szkolnych ze stacją diagnostyczną i wyposaża się je niezbędne urządzenia do zajęć praktycznych.

01. 09. 1987 r.

Decyzją nr 28/87 Wojewody Siedleckiego z dn. 29.05.87r. ZSZ nr 2 Mińsk Mazowiecki ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 utworzono gospodarstwo pomocnicze Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – Warsztaty Szkolne.

1987 r.

Zakończyły działalność szkoły: ZSZ ZNTK, Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla pracujących, oraz przejściowo Liceum Zawodowe (do 1991/92).

1988 r.

Powołano mgr inź. Krzysztofa Karasiewicza na stanowisko kierownika Warsztatów Szkolnych a pan Jan Jaraczewski został powołany na stanowisko dyrektora ZSZ nr 1. Powołano mgr Sławomira Kuligowskiego na stanowisko kierownika internatu. W szkole pojawił się pierwszy komputer osobisty – ZX Spectrum który był wykorzystywany głównie przez pana Bogusława Parola na lekcjach przedmiotów zawodowych. Oddano pierwszą stację diagnostyczną z działalnością gospodarczą.

1989 r.

Na życzenie młodzieży szkolnej szkoła przestała nosić imię Marcelego Nowotki. Stworzono pierwszą pracownię komputerową do zajęć pozalekcyjnych i uzupełniających na bazie komputerów: Powołano pana inż. Bogusława Janeczka na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. W internacie powstaje wystawa przedstawiająca lata 1939 jako rozbiór Polski ciesząca się ogromnym zainteresowaniem – przygotowali ją pan mgr Leszek Celej i pan mgr Sławomir Kuligowski.

1990 r.

Powstaje pierwsza pracownia komputerowa na bazie komputerów PC i zostaje zbudowana sieć komputerowa NOVELL w ramach pracy dyplomowej prowadzona przez pana inż. Bogusława Parola.

1991 r.

W Technikum Zawodowym wprowadzono specjalność – teleinformatyka w zawodzie technik telekomunikacji. Wdrożono nowe dokumentacje programowe jako eksperymenty pedagogiczne w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej we wszystkich zawodach i specjalnościach.

1992 r.

Zbudowano na terenie Warsztatów Szkolnych piętro z trzema salami do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie elektrycznym i teleinformatycznym. Ponownie utworzono Liceum Zawodowe – kierunek: mechanik pojazdów samochodowych .Do użytku wprowadzono programy komputerowe – VULCAN – zarządzane i administrowane przez MOL – biblioteka.

1993 r.

Zbudowano przy łączniku do sali gimnastycznej szkoły świetlicę-kawiarenkę oraz magazyn na stal przy Warsztatach Szkolnych.

1994 r.

Zbudowano przy łączniku do sali gimnastycznej – bibliotekę z czytelnią. Obchodzono Złoty Jubileusz-50 lecia szkoły. Odbył się Zjazd Absolwentów.

1995 r.

Poświęcono nowy sztandar szkoły, odsłonięto tablicę pamiątkową. Nadano szkole imię “Powstańców Warszawy” ze wspaniałą oprawą święta szkolnego. Rozbudowano Warsztaty Szkolne o 4 sale, sekretariat i biuro. Zmodernizowano pracownię elektroniki teleinformatyki w oparciu o bardzo nowoczesny sprzęt firmy niemieckiej Lucas-Svulle.

1996 r.

wprowadzono zmiany programowe w zawodach szkolnych: Technikum, Liceum Zawodowego i ZS. Powołano pana inż. Henryka Zychowicza na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

1997 r.

Zbudowano stację diagnostyczną w budynku Warsztatów Szkolnych.

1998 r.

Oddano do użytku nową stację diagnostyczną z nowoczesnym wyposażeniem komputerowym. Wykonano ogrodzenie od strony lasu, zmodyfikowano oświetlenie terenu szkoły. Przygotowano i wydzierżawiono parter internatu dla biblioteki pedagogicznej. Utwardzono plac przy warsztatach szkolnych i parking szkolny.

1999 r.

Szkoła staje się jednostką budżetową Starostwa Powiatowego z nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

2000 r.

Wykonano kapitalny remont instalacji C.O., zmodernizowano przejście do szkoły, dokonano remontu sali gimnastycznej w tym siłowni i sali tenisa stołowego. 2001r.

Pokryto dach termozgrzewalną papą na budynku szkoły. Zmodernizowano, wyposażono i otwarto Lokalną Akademię Informatyczną z Akademią Cisco i APPLE. Zmodernizowano na piętrze sale, korytarz i gabinety. Nie było naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

2002 r.

Powołano panią mgr inż. Małgorzatę Malesę-Gdulę na stanowisko wicedyrektora Zespołu. Wprowadzono nowe szkoły w ramach reformy strukturalnej oświaty. Zmodernizowano i wyposażono pokój nauczycielski na II piętrze, założono monitoring i instalację alarmową na parterze i przed szkołą. Zmodernizowano i wyposażono salę multimedialną z możliwością projekcji filmów w systemie surround. Wymieniono sprzęt w pracowni komputerowej na II i III piętrze. Powołano  inż. Jerzego Gańko na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Przeprowadzono nabór pierwszych absolwentów gimnazjum.

2003 r.

Powołano mgr Tomasza Płochockiego na stanowisko wicedyrektora. Zorganizowano trzecią pracownię technik informatycznych i internetowych. Wykonano termomodernizacją szkoły, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Zmodernizowano i wyposażono pracownię języków obcych.

2004 r.

Rok jubileuszowy 60-lecie szkoły – imprezy przez cały rok kalendarzowy wg harmonogramu. Przygotowano dokumentację budowy kompleksu sportowego i rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych ze sztucznymi nawierzchniami. Wykonano remont korytarzy i łazienek na trzech piętrach, wymieniono instalację elektryczną w budynku szkolnym. Przygotowano pomieszczenie wyposażenia pracowni internetowej i multimedialnej, aby można było prowadzić zajęcia z różnych przedmiotów nowymi multimedialnymi metodami, oraz drugą pracownię języków obcych. Wprowadzono monitoring w całym budynku szkoły. Zbudowano kącik patrona szkoły. Wprowadzono radiofonizację i telefonizację szkoły we wszystkich salach dydaktycznych. Wykonano sieć TV i PC we wszystkich salach dydaktycznych i gabinetach. Wymieniono dwie bramy wjazdowe i furtki oraz część ogrodzenia szkoły. Częściowo zmodernizowano place i ciągi komunikacyjne na terenie szkoły. Przekazano teren z całą inwentaryzacją Warsztatów Szkolnych na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku Mazowieckim.  Powołano od 1.07.04r. inż. Jerzego Gańko na stanowisko wicedyrektora. W październiku odbyły się obchody 60 lecia szkoły.

2005 r.

Obchody dziesiątej rocznicy nadania imienia. Wagę jubileuszu podkreślała obecność znamienitych gości, bowiem na uroczystość przybyli: Starosta Miński Czesław Mroczek, Naczelni Wydziału Oświaty Emilia Piotrkowicz, uczestnicy Powstania Warszawskiego Jadwiga Podrygałło z oddziału „ Dysk”, Stanisław Sieradzki z batalionu „Zośka” oraz goście z Czech.

2006 r.

Nasi uczniowie zdobyli mistrzostwo powiatu mińskiego w siatkówce.

21 października odbył się I Powiatowy Konkurs Piosenki dla Nauczycieli zorganizowany z inicjatywy wicedyrektora Tomasza Płochockiego.

2007 r.

Rozpoczęto współpracę ze szkołą w Krnov.

Pierwszego września funkcje Dyrektora obejmuje mgr Tomasz Płochocki. Dotychczasowy dyrektor p. Zdzisław Mazanka  przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nowo wybrany dyrektor powołuje na stanowisko wicedyrektora mgr Agnieszkę Paję. Zakończono wymianę okien w budynku szkoły.

2008 r.

Przeprowadzono remont szatni, sali gimnastycznej, wykonano termomodernizację budynku szkoły.12 maja powołane zostaje przy szkole Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Mechanik”. 30 czerwca nastąpiło podpisanie współpracy z Politechniką Warszawską.

15 listopada odbyła się podniosła uroczystość przekazania szkole Sztandaru Związku Kombatantów Armii Krajowej obwodu „Mewa – Kamień” w Mińsku Mazowieckim. Jesienią rozpoczęły się prace przy przebudowie boiska sportowego.

2009 r.

Na stanowisko wicedyrektora został powołany mgr Janusz Zduńczyk.   Szkoła gościła delegację uczniów czeskiej szkoły w Krnov. Na terenie szkoły zorganizowana została I Powiatowa Konferencja dla Bezpieczeństwa. Po raz kolejny byliśmy organizatorem ‘Giełdy szkół”. 14 maja nastąpiła uroczystość odebrania do użytku  wielofunkcyjnego boiska sportowego zbudowanego w ramach ministerialnego planu „ Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Szkoła wzbogaciła się o nowy samochód marki Toyota do nauki jazdy. Z końcem roku  nastąpiła realizacja projektu unijnego. W październiku 2009 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim obchodził 65-lecie swego istnienia, które dla społeczności szkolnej stało się  świętem wspomnień, świętem minionego czasu, ale też świętem teraźniejszości. Obchody jubileuszu  zainaugurowano 09 października 2009 roku otwarciem wystawy prezentującej fotografie i dokumenty z dziejów szkoły „Historia Mechanika”, dla której  sale udostępniło Muzeum Ziemi Mińskiej.

2010 r.

13 kwietnia odbyła się uroczystość zasadzenia Dębu Katyńskiego – jednego z 2147 planowanych do zasadzenia drzew w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia” ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa.  Dąb posadzony przy „Mechaniku” (drugi w Mińsku Mazowieckim) upamiętnia Wacława Królaka – funkcjonariusza Policji Państwowej, który uzyskawszy stopień starszego posterunkowego we wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Mińsku Mazowieckim. Został ewakuowany w kierunku wschodnim, a po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie w Ostaszkowie. Wywieziony na podstawie listy nr 030/1 z dnia 14 kwietnia 1940 r. został zamordowany w Twerze.

31 maja zdominowany był przez “Dzień Dziecka” oraz rajd rowerowy pod hasłem „Żyj zdrowo – Nie pal!”. Współorganizatorem  Mińskiego Rajdu Rowerowego w „Światowy Dzień bez Papierosa” była nasza szkoła.

8 listopada odbył się wernisaż wystawy „Szlakiem Generała Andersa – Orenburg 1941/1942”. Na wernisażu gościliśmy uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Gen. Andersa, przedstawicieli Biblioteki Miejskiej, Muzeum Ziemi Mińskiej, Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego oraz uczniów i nauczycieli naszego Zespołu. Głównym organizatorem wystawy jest Orenburskie Obwodowe Kulturalno – Oświatowe Centrum „Czerwone Maki” z Rosji, a współorganizatorem Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wystawa została sfinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, a wykonana przez wydawnictwo Wersus Nauka.

3 listopada w naszej szkole odbyła się debata pod tytułem: “Kształcenie zawodowe na potrzeby lokalnego rynku pracy”. Pod patronatem honorowym Posłów Ziemi Mińskiej: Teresy Wargockiej oraz Czesława Maroczka a także Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Celeja i Starosty Mińskiego Antoniego Tarczyńskiego, przedstawiciele oświaty, samorządu a przede wszystkim pracodawców wymieniali poglądy w dwóch tematach:

  1. Fundusze strukturalne na rozwój kształcenia zawodowe i inwestycji oświatowych.
  2. Kształcenie w ZSZ nr 2 – jego wpływ na rozwój lokalnych przedsiębiorstw i instytucji.

Debata była również okazją do uroczystego otwarcia zmodernizowanego sektora zawodowego.

2011 r.

21 marca staraniem komisji przedmiotowej nauczycieli historii, wiedzy o społeczności i biblioteki została otwarta wystawa „Ale to już było. PRL 1952 – 1989”. W dniu otwarcia wystawy, każdy z uczestników powitany został goździkiem, talonem na zakupy oraz otrzymał papier toaletowy.

Lipiec-wrzesień dokonano termoizolacji ostatniej części budynku szkoły – dawnego internatu.

4 listopada gościliśmy delegację  z Lacey w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Chelsea Mancilla, Samantha Sherrill, Holly Myers, Kimberly Lasch oraz opiekuna młodzieży z polskim rodowodem Steve Dobosza.

24 listopada odbyło się I Sympozjum naukowe dotyczące najnowszych rozwiązań w dziedzinie pojazdów samochodowych i nie tylko,  które  poprowadzili przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: dr inż. K. Szczurowski, dr inż. J. Mączak, mgr inż. P. Szubim, mgr inż. T. Mydłowski.

W grudniu szkole przyznano tytuł Ambasadora EFS 2011 przez Regionalny Ośrodek EFS i Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przez. Uroczystego wręczenia dokonano w dniu 15 grudnia 2011r. w Siedlcach w Regionalnym Ośrodku EFS. Szkoła znalazła się wśród pięciu instytucji, które zostały uhonorowane tym tytułem.

2012 r.

5 marca we współpracy z Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie w naszej szkole wystawy „POLSKA. TRADYCJE PARLAMENTARYZMU DO 1791 ROKU”. Otwarcie wystawy swoją obecnością  uświetniła pomysłodawczyni wystawy  – europoseł Ewa Tomaszewska.

17 marca w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej  w Mińsku Mazowieckim  wspólna grupa teatralna „Rabarbar” składająca się z wychowanków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach  wraz uczniami „Mechanika”  przedstawiła  spektakl  pt. „Ciaptak czyli rzecz o tolerancji”  w reżyserii  Pani Justyny Juszczak.

21 czerwca 2012r. przedstawiciel wydawnictwa Nowa Era wręczył dyplomy uczestnikom II edycji Konkursu „Projekt z klasą”. Na 224 prace z całej Polski pomysł „Eko – pojazdu” znalazł się  w dziesięciu nagrodzony projektach przez Komisję Konkursowa wydawnictwa Nowa Era.

1 września Tomasz Płochocki w drodze konkursu rozpoczął kolejną kadencje Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy.

2 października społeczność szkolna by uczcić 40 rocznicą oddania do użytku budynku szkoły przy ul. Gen. Sosnkowskiego 43 zasadziła 40 drzewek Obchody święta szkoły zaszczycili swoją obecnością  znamienici goście: Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński, ks. Proboszcz Marian Sobieszek oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Marzec 2013 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Szkolna wymiana młodzieży” Projekt realizowany jest w ramach   międzynarodowej organizacji „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Dzięki temu projektowi  nawiązaliśmy  współpracę ze Szkołą Zawodową z Magdeburga.

Luty 2013 r.

Podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursów Branżowych szkoła otrzymała tytuł Placówki Oświatowej Roku 2012, Naszą Powiatową Placówkę Oświatową reprezentowali i odbierali tytuł, dyrektor Zespołu Tomasz Płochocki oraz wicedyrektor Zespołu Jerzy Gańko. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem oferowania przez firmę produktów i usług najwyższej jakości. To wyróżnienie, które jest wyrazem uznania środowiska branżowego oraz podpowiedzią dla klientów komu warto zaufać.

Kwiecień 2013 r.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, odbyło się  już V Powiatowe Sympozjum “Młodzież dla siebie – Bezpieczna jazda…? – Złe nawyki dobrych kierowców.” Gościem specjalnym był jeden z najbardziej utytułowanych rajdowców w Polsce Maciej Wisławski.

Kwiecień 2013 r. 

W XIV Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mińskiego w Koszykówce Mężczyzn  drużyna „Mechanika” pokonała Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim i zdobyła pierwsze miejsce.

20 maja 2013 r.

Gościliśmy przedstawicieli TVP 1 zbierających materiał filmowy dotyczący szkolnictwa zawodowego. Pełna relacja  o naszej szkole miała miejsce 28 maja 2013 roku w programie „Kawa czy herbata”.

14 września 2013 r.

W tym dniu  miały miejsca dwa bardzo ważne wydarzenia: nastąpiło odsłonięcie i poświecenie tablicy żołnierzom Armii Krajowej Obwodu „Mewa-Kamień” oraz wystartował I Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy im. sierż. Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bukowskiego objęty patronatem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Październik 2013 r.

Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej przyznała naszej placówce tytuł Godło: Technikum Roku 2013.

13 grudnia 2013 r.

W 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce rozpoczęliśmy realizację projektu „2014! Młodzi dla Wolności” pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Luty 2014 r. 

Szkła przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

25 marca 2014 r. 

Podpisanie porozumienia w ramach kształcenia informatyczno – technicznego pomiędzy Gimnazjum Miejskim nr 3 im. Janusza Kusocińskiego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

20 maja 2014 r.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyła się konferencja dotycząca kształcenia zawodowego. Organizatorem konferencji było Mazowieckie Kuratorium Oświaty, a na spotkanie zaproszono dyrektorów szkół kształcących w zawodach z terenu delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Siedlcach. Nad sprawnym przebiegiem organizacyjnym konferencji czuwała młodzież Zespołu z klasy 2 Ts. Tematyka konferencji odnosiła się do analizy szkolnictwa zawodowego na Mazowszu oraz zachodzących zmian, które mają przygotować młodzież do wymogów rozwijającego się rynku pracy. W konferencji uczestniczyli m.in. Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

4 czerwca 2014 r. 

Podsumowanie projektu edukacyjnego w ramach konkursu „2014! Młodzi dla Wolności” pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt edukacyjny wpisany został również do programu „15 imprez jubileuszowych Powiatu Mińskiego w roku 2014″.

23 czerwca 2014 r.

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie młodzież naszego Zespołu odebrała z rąk doradcy Prezydenta RP Jana Lityńskiego podziękowane za udział w konkursie „2014! Młodzi dla Wolności”.

Rok szkolny 2014/15

26 września 2014 r. Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało naszej placówce Tytuł Technikum Roku 2014 – certyfikat złoty. W procesie certyfikacji oceniano, między innymi, doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej, prestiż placówki,  dynamikę jej rozwoju, a także atrakcyjną infrastrukturę i wyposażenie sprzyjające nauce i opiece.

2 października 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach obchodów 70 lecia szkoły odbyła się Powiatowa Gra Historyczna „Powstanie Warszawskie”.

W dniach 10 – 13 października 2014 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w obchodził jubileusz 70 lecia.

3 marca 2015 r. Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość ojczyzny został odznaczony Medalem “Pro Patria”. W imieniu Ministra Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jana Stanisława Ciechanowskiego aktu odznaczenia dokonał płk. Artur Frączak.

16 marca 2015 r. młodzież naszego Zespołu zajęła pierwsze miejsce w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w ramach kampanii społecznej „Nasz wspólny świat” III Powiatowych Obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Światowego Dnia Zespołu Downa. Młodzież zaprezentowała przedstawienie teatralne  własnego pomysłu pt. „Świr i Potężny”.

17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyła się Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mińskiego. Swoją ofertę na rok szkolny 2015/2016 zaprezentowało 11 jednostek oświatowych powiatu mińskiego.

28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, Powiatem Mińskim, a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

23 czerwca 2015 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zakładami  Naprawczymi Taboru Kolejowego “Mińsk Mazowiecki” Spółką Akcyjną grupy kapitałowej PESA Bydgoszcz S.A, Powiatem Mińskim i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

Rok szkolny 2015/16

Wrzesień 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim otrzymał Platynowy Tytuł Placówka Roku 2015. Konkurs dotyczył nagrodzenie instytucji edukacyjnych, które oferują atrakcyjne programy dydaktyczne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów.

29 października 2015 roku w naszym Zespole nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Graham Packaging Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku, Powiatem Mińskim i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy.

18 grudnia 2015r.  w Ministerstwie Edukacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra. Szefowa MEN  Pani Anna Zalewska nagrodziła 31 nauczycieli z Mazowsza. W śród nich był dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Tomasz Płochocki.

17 stycznia 2016 roku uczniowie Zespołu zSzkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zapoczątkowali  obchody 1050 rocznicy chrztu Polski. W samo południe w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim zaprezentowali widowisko historyczno religijne nawiązujące do narodzin Jezusa Chrystusa – „jasełka”.

26-28 stycznia 2016 roku odbyło się w Warszawie podsumowanie dwuletniego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży, którego mottem było „changes/chances@work”. Rywalizujące polsko-niemieckie zespoły zostały podzielone na dwie kategorie: wymiana szkolna i wymiana pozaszkolna. Projekt „Szkoła z przyszłością” Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i jego partnerskiej szkoły Berufsbildende Schulen „Eike von Repgow” z Magdeburga znalazł się w gronie 10 finalistów.

15 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, odbył się finał „Akademii Młodego Technika” – pierwszego konkursu technicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mińskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

19 maja 2016 roku zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską – Wydział Inżynierii Produkcji, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału – prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasę, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego.

8 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbył się Konkurs wiedzy „W 1050 rocznicę Chrztu Polski” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mińskiego pod patronatem Wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej i Starosty Mińskiego Jana Antoniego Tarczyńskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, a koordynacją działań zajmowali się pracownicy Biura Poselskiego Poseł Teresy Wargockiej.

Rok szkolny 2016/2017

3 października 2016 r. – pierwszy „Marsz Pamięci – 63 dni chwały”

28 października 2016 r. – uroczyste podpisanie listu intencyjnego Powiatu Mińskiego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy ze Spółką Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie.

8 stycznia 2017 r. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu IT SZKOŁA 2016 dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

Marzec 2017 r. Certyfikat Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + VI edycja. Szkoła wykonała dziesięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu, otrzymując w zamian certyfikaty „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”. Drugi certyfikat  otrzymaliśmy za udział w konkursie “Innowacyjna szkoła na rynku pracy”.

Kwiecień 2017 r. – realizacja projektu PO WER Erasmus+.

09.maja 2017 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną Wydziałem Elektroniki Powiatem Mińskim i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

23 czerwca 2017 r. – Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński w obecności grona pedagogicznego i uczniów oficjalnie powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim na kolejne pięć lat Tomaszowi Płochockiemu dotychczasowemu dyrektorowi.

23 czerwca 2017 r. – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy otrzymał „Certyfikat Szkoły Promującej Niepodległą”. Certyfikat został wydany prze Kapitułę pod honorowym patronatem Prezesa Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. zw. Władysława Śliwy i Piotra Sosnkowskiego, syna gen. Kazimierza Sosnkowskiego, najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego, naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych II RP.

Rok szkolny 2017/2018

2 października 2017 r. odbył się drugi „Marsz Pamięci – 63 dni Chwały” Na trasie marszu zapalone zostały znicze między innymi przy tablicy poświęconej pamięci członków rodziny Sażyńskich z Mińska Mazowieckiego, aresztowanych w wyniku tzw. „Wielkiej Wsypy”, Pomniku  Szarych Szeregów poświęconego pamięci harcerzy, pomniku Katastrofy Smoleńskiej, pomniku Konstytucji 3 maja oraz na ulicy Powstańców Warszawy  w Mińsku  Mazowieckim.

6 października 2017 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim uzyskał 7 miejsce w Polsce i 2 miejsce w województwie mazowieckim w ogólnopolskim konkursie IT SZKOŁA

20 października 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyło się po raz kolejny Powiatowe Sympozjum „Bezpieczna jazda” Sympozjum organizowane przez Powiat Miński we współpracy z Poradnią Psychologiczno-

W dniach 22-28 października 2017 r. miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim rewizyta uczniów z partnerskiej szkoły  Berufsbildende Schulen „Eike von Repgow” z Magdeburga wraz z opiekunami: Sylvią Ast i Corą Kruse.

10 grudnia 2017 r. zapisał się w kartach historii Miasta i Powiatu Mińskiego, a także społeczności międzynarodowej dokonaniem wmurowania „Kamienia Pamięci” i odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconych dr. Janowi Hubertowi, przed oddziałem 7 Pułku Ułanów Lubelskich Muzeum Ziemi Mińskiej. „Kamienie Pamięci” poświęcone ofiarom niemieckiego nazizmu. Kamień został wmurowany osobiście przez pomysłodawcę i wykonawcę projektu niemieckiego artystę Gunter Demniga, który zaczął montowanie kostek brukowych z tabliczkami w roku 1995 w Kolonii. Projekt został przygotowany i przeprowadzony przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i Berufsbildende Schulen “Eike von Repgov” w Magdeburgu w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

1 luty 2018 r. Podpisanie Listu intencyjnego Powiatu Mińskiego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno – Technologicznym S.A. zakładem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

2 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, odbył się już po raz trzeci finał konkursu technicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mińskiego „Akademia Młodego Technika”. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

2 marca 2018 r. już po raz dziewiąty odbył się Powiatowy Konkurs Informatyczny Gim-BIT.

14 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim obchodzono ŚWIĘTO LICZBY π, które zostało uhonorowane corocznym rozstrzygnięciem  już VIII edycji Powiatowego konkursu matematyczno-artystycznego.

4 kwietnia 2018 r. podpisano porozumienie o współpracy w ramach kształcenia informatyczno – mechatronicznego pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim a Zespołem Szkolnym w Cegłowie.

16-18 kwietnia 2018 r. miała miejsce robocza wizyta przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w partnerskiej szkole  Berufsbildende Schulen „Eike von Repgow” w Magdeburgu.  Wizyta dotyczyła realizacji projektu „Nasze drogi do niepodległości” w ramach Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz odnalezieniu śladów Józefa Piłsudzkiego w Magdeburgu.

20 kwietnia 2018 r. miała miejsce Gra miejska „Znaki historii” w ramach Konkursu „W Hołdzie Niepodległości – Obchody Setnej  Rocznicy Odzyskania  Niepodległości” pod patronatem Starosty Mińskiego Jana Antoniego Tarczyńskiego. Organizatorem tej zabawy był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim przy dużym zaangażowaniu i współpracy Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz Starostwa Mińskiego.

25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, podpisano umowę na realizację 5 – letniego projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt realizowany będzie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

25 maja 2018 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

  1. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim – w „Mechaniku” – odbyło się rozstrzygnięcie I edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „SleeveFace z książką” patronatem Starosty Mińskiego.

Nasza szkoła w okresie od  16 października 2017 do 12 stycznia 2018 r. uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Szkoła młodych patriotów” uzyskują  certyfikat.

Rok szkolny 2018/2019

Wrzesień 2018 r. realizacja projektu ,,Atrakcyjność absolwenta polskiej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy’, programu PO WER ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

2 października 2018 r. odbył się  trzeci „Marsz Pamięci – 63 Dni Chwały”.

5 października 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyło się po raz kolejny Powiatowe Sympozjum „Bezpieczna jazda”. Dziewiąte już, sympozjum ” Bezpieczna jazda” odbyło się pod hasłem – Sto lat na polskich drogach”.

6 października 2018r. odbył się I Bieg Pamięci Powstańców Warszawy.

12 października 2018 r. miała miejsce w naszym Zespole uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej.

4 – 9 listopada 2018 r.  miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim wizyta uczniów z partnerskiej szkoły  Berufsbildende Schulen „Eike von Repgow” z Magdeburga wraz z opiekunami. Młodzież obu szkół kontynuowała rozpoczęty w maju  br., projekt pt. „Nasze drogi do niepodległości” w ramach Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

7 grudnia 2018 r. miała miejsce uroczystości odsłonięcia tablic patronów sal w ramach  „Sztafeta pokoleń w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim na 100 lecie odzyskania Niepodległości”.

7 grudnia 2018r. – W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim grupa nauczycieli wraz ze swoimi uczniami zrealizowała oryginalną projekt, nadania kilku salom szkolnym imion wybranych postaci spośród Patronów Zespołu – Powstańców Warszawy.

18 lutego 2019r. – Otwarcie wystawy „ Od Wyszehradu do Wyszehradu” .Ekspozycja była wspólnym dziełem Grupy Wyszehradzkiej archiwów. Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk

14 marca 2019 r. miał miejsce finał IX edycji powiatowego konkursu matematyczno-artystycznego ” QBEK pełen matmy” zorganizowanego przez zespół nauczycieli matematyki . W tym roku uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować szatę graficzną kubka królowej nauk- Matematyki.

6 marca 2019 r. roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, odbył się już po raz czwarty finał konkursu technicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu mińskiego „Akademia Młodego Technika”.

24 maja 2019 r. odbyło się podsumowanie  i rozdanie nagród w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym „SleeveFace z książką”.

Rok szkolny 2019/2020

01 września 2019 r. w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie  „ Mechanika” wzięli udział w grze terenowej  „Bohaterowie września”

25 września  2019 r. miała miejsce  już druga edycja nadawania naszym salom Patronów.

2 października 2019 r. po raz czwarty w naszym Zespole został zorganizowany „Marsz Pamięci – 63 dni Chwały”.

Od października realizowany został Projekt “Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

6 listopada 2019r. została otwarta nowoczesna pracownia informatyczna składająca się z nowoczesnych jednostek komputerowych Apple i Mac z tabletami graficznymi, z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi.

Listopad „Mechanik” znalazł się  w gronie 10 najbardziej aktywnych polskich szkół, realizujących projekt It-szkoły.

75 lecie Mechanika

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim obchodzi 16 listopada 2019 roku Jubileusz 75 lecia. Na przestrzeni tych siedemdziesięciu pięciu lat nasza szkoła dynamicznie się rozwijała, zmieniała wielokrotnie swą nazwę by po pięćdziesięciu jeden latach przyjąć nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. W 1972 roku nasza szkoła przestała być również sublokatorem i otrzymała własny piękny budynek szkolny w którym obecnie się znajdujemy. Dziś ten obiekt liczy 47 lat ale na przestrzeni tego okresu wiele w nim się zmieniało zgodnie z trendami wyznaczanymi w rozwoju edukacji

Projekt IT – SZKOŁA

 

Za zaangażowanie nauczycieli informatyki i uczniów, miński „Mechanik” znalazł się w gronie 10 najbardziej aktywnych polskich szkół, realizujących projekt It-szkoły. IT Szkoła to platforma edukacyjna z nieograniczonym dostępem do bezpłatnych zasobów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Korzystać niej mogą uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, a także każdy, kto chce podwyższyć kompetencje cyfrowe, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Finał V Konkursu Akademia Młodego Technika

9 marca 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, odbył się po raz piąty finał konkursu technicznego dla uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego „Akademia Młodego Technika”. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński. Założeniem Powiatowego Konkursu „Akademia Młodego Technika” jest rozbudzanie zainteresowań uczniów wiedzą techniczną z praktycznym wykorzystaniem w życiu codziennym.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Marzec – Po raz pierwszy w historii szkoły zastały zawieszone zajęcia.  Powód COVID-19. Szkoła przeszła na nauczanie zdalne.

Rok szkolny 2020/2021

2 października 2020r. w naszym Zespole miała miejsce skromna uroczystość poświęcona 76 rocznicy upadku Powstania Warszawskiego.  Zanim jednak Dyrekcja Zespołu złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczne znicze przy „Kamieniu pamięci” odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz ślubowanie przedstawicieli nowego pocztu sztandarowego.  Ślubowanie klas pierwszych przeprowadziła przewodniczący  Samorządu szkolnego Cezary Lipiński. Wiceprzewodniczący Samorządu uczniowskiego Kamil Jenda przeprowadził ślubowanie nowych członków pocztu sztandarowego.

W dniu 02 marca 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, został podpisany List Intencyjny  w sprawie współpracy w zakresie kształcenia pomiędzyPowiatem Mińskim – reprezentowanym przez Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Wicestarostę Powiatu Mińskiego Witolda Kikolskiego, a  Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Tomasza Płochockiego – Dyrektora Zespołu, a „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu Marka Chraniuka  i Członka Zarządu ds. Inwestycji Adama Laskowskiego.

Rok szkolny 2021/2022

02. 10. 2021r. w 77 rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego odbyła się kolejna odsłona tablic patronów Sali.

13. 10. 2021r. naszym Zespole miała miejsce uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Podczas apelu odbyło się również ślubowanie klas pierwszych i ślubowanie przedstawicieli nowego pocztu sztandarowego. Ślubowanie klas pierwszych przeprowadziła uczennica klasy 4 Tg Katarzyna Dźwigała a Julia Laudy uczennica kl. 2Ti przeprowadziła ślubowanie nowych członków pocztu sztandarowego.

01. 12. 2021 r. zostały oddane do użytku siłownie plenerowe. Uroczystego otwarcia siłowni dokonał między innymi : Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Witold Stefan Kikolski oraz dyrektor naszego Zespołu Tomasz Płochocki. Siłownie plenerowe są przeznaczone są do użytku młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z naszego terenu

28.12. 2021r.. w obecności Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Wicestarosty Witolda Kikolskiego zakończono przebudowę zasilania energetycznego. Zakres przebudowy dotyczył wymiany zewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, położenia nowych przewodów elektrycznych w ziemi na terenie zewnętrznym szkoły, postawieniem skrzynek elektrycznych.

 

Rok szkolny 2022/2023

Pierwszego września stanowisko Dyrektora Zespołu obejmuje mgr Agnieszka Paja. Nowo wybrana dyrektor powołuje na stanowisko wicedyrektora: Jerzego Gańko, Joannę Wójtowicz, Janusza Zduńczyka.

30 września 2022 r. po dwuletniej przerwie po raz piąty w naszym Zespole został zorganizowany „Marsz Pamięci – 63 dni Chwały”. O godz. 9. 00 społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy zgromadziła się przy „Kamieniu Pamięci” gdzie w obecności Wicestarosty Mińskiego Witolda Stefana Kikolskiego oraz przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu wysłuchała akademii przygotowanej przez uczniów kl. 3 Tps pod opieką pana Tomasza Derlatki. Następnie zostały złożone wiązanki i zapalono znicze przy „Kamieniu Pamięci” co było sygnałem do wymarszu.

10 marca 2023 r. w naszym Zespole doszło do podpinania o współpracy z kolejną dużą instytucją – PKP Intercity. Spółkę reprezentowała Dyrektor Zakładu Centralnego w Warszawie PKP Intercity Ewa Gruszka, Powiat Miński Starosta Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Miński Witold Kikolski a szkołę Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Miński Mazowieckim Agnieszka Paja.

Rok szkolny 2023/2024

2 października 2023 r. po raz szósty w naszym Zespole został zorganizowany został  Marsz Pamięci

26 października 2023r. odsłonięto mural wykonanego na elewacji budynku szkoły, upamiętniający postać prof. Witolda Kieżuna.

6 grudnia 2023 r. do Szkolnego Ośrodka Nauki Jazdy został zakupiony nowy samochód Opel Corsa.